Have a question?

תקנון שימוש באתר

 1. כל התכנים באתר ו/או תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר אולם יש לראות בהם כמתייחסים לשני המינים.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר ולעשות שימוש בתוכן ובמידע המצוי בו אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ובהתאם להוראת כל חוק. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והשימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות של מפעילת האתר, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.
 3. התכנים באתר מכילים מידע אשר יכול שבתהליך עיבודו ופרסומו יפלו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעויות. מפעילת האתר אינה אחראית לטעויות אשר ייתכן ויופיעו באתר והמשתמש שעושה שימוש בתכני האתר כמו שהם, מקבל על עצמו את האחריות לשימוש ו/או את האחריות על הסתמכותו על תכנים אלה וכל החלטה הנובעת מהסתמכות על תכנים אלה הינה באחריות המשתמש בלבד.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר ו/או למנוע את הגישה אליו ממשתמשים ו/או לשנות את תכניו ו/או לחסום תגובות משתמשים מכל סוג שהוא ו/או רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, המשתמש באתר מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכך.
 5. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מדויקים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת מפעילת האתר בשום אופן.
 6. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי מפעילת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעילת האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. 
 7. שימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.
  מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.
 8. ביצוע רכישות שירותים באתר יעשה בכרטיס אשראי תקף בידי מי שהנו בעל הכרטיס, בגיר ותושב ישראל. מסירת הפרטים באתר תחשב להסכמתו המלאה של הרוכש לביצוע העסקה, במידה והרוכש מעדיף למסור את פרטי כרטיס האשראי טלפונית יוכל הוא לעשות זאת למספר הטלפון של שרות הלקוחות הרשום באתר.
 9. פרטי הרוכש ישמשו אך ורק לשם ביצוע העסקה ומשלוח הפריטים.
 10. לאחר ביצוע הרכישה באתר ישלחו פרטי הרכישה בדוא”ל אל הרוכש, ולאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי יסופק השרות למזמין.
 11. לאחר רכישת שרות יקבל הרוכש מייל ובו קישור לפתיחת השרות שרכש. 
 12. תשלום על הזמנת שירותים באתר נעשה בצורה מאובטחת. למרות האמור לעיל אם ייגרם למזמין שרות, נזק מכל סוג שהוא עקב הזמנת שירותים אלו, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכך ולא תפצהו בשום דרך.
 13. כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של מפעילת האתר לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של מפעילת האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של  מפעילת האתר בכתב ומראש. שמה של מפעילת האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של מפעילת האתר, הינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר.
 14. מפעילת האתר, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. מפעילת האתר תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.
 15. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר מפעילת האתר אינה מלמדת כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר.
 16. על תנאי אתר זה יחולו דיני מדינת ישראל.